Friday, December 13, 2013

KONSEP AL-‘ADL DALAM KEPIMPINAN

KONSEP KEPIMPINAN DALAM ISLAM

Kepimpinan didefinisikan sebagai keupayaan atau kualiti yang ada pada seseorang untuk memimpin. Tanggungjawab pemimpin adalah satu amanah dan bukanlah satu kemegahan untuk dibanggakan. Amanah ialah satu bebanan yang berat yang kelak akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat. Apabila menyentuh mengenai konsep kepimpinan dalam Islam, kita seharusnya sedar bahawa kita semua adalah pemimpin dan akan dipersoalkan di akhirat kelak ke atas apa yang dilakukan semasa kepemimpinan kita. Bukan itu saja, malahan kita juga akan dipersoalkan mengenai siapa yang dipilih dan dijadikan panduan sebagai pemimpin.

Allah SWT berfirman yang bermaksud,

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya)… (An-Nisaa' 4:58)
  
Ayat diatas jelas Allah SWT nyatakan tentang kewajipan memilih pemimpin yang berhak dalam sesuatu kepimpinan dan bukanlah sewenang-wenangnya mengikut selera kita. Kita bertanggungjawab ke atas siapa yang kita pilih. Pemimpin yang baik menjamin masyarakat yang baik kerana pemimpinlah yang akan mencorak gaya hidup rakyat di dalam sesebuah negara.

Tanggungjawab sebagai rakyat pula ialah mematuhi pemerintah selagi mana pemerintah berada di atas landasan yang benar dan tidak menyalahi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh syara’. Pemerintah seharusnya ditaati dengan syarat mereka menyuruh ke arah perkara-perkara yang ma’ruf (kebaikan). Namun, tidak seharusnya pemerintah itu dipatuhi sekiranya dia menyuruh kepada hal-hal yang mungkar (kejahatan dan kemaksiatan). Sebagai rakyat, kita seharusnya memilih pemimpin yang mampu membawa kita ke arah mencapai matlamat akhirat iaitu mardhatillah dan mestilah mampu membezakan hal-hal yang ma’ruf dan mungkar untuk dilaksanakan dan ditinggalkan kerana ketaan yang mutlak hanyalah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW.

Salah satu di antara ciri-ciri yang patut ada pada seorang pemimpin ialah bersikap adil dalam segala hal. Sambungan dari ayat Surah An-Nisa’ diatas, Allah SWT menegaskan bahawa,

“…dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat (An-Nisaa' 4:58)

Oleh yang demikian, bersifat adil ini sangat penting dalam memimpin dan memerintah sesebuah negara kerana tanpa keadilan negara akan menjadi kucar-kacir dan rakyat tidak mampu mejalani dan menikmati kehidupan yang baik. Allah SWT juga memberi penegasan bahawa sesungguhnya belaku adil itu mendekatkan kita dengan ketakwaan kepada-Nya (Al-Maaidah 5:8).

DEFINISI ADIL

Maksud adil merujuk Kamus Dewan edisi keempat ialah menyebelahi pihak yang benar, meletakkan sesuatu pada tempatnya atau tidak berat sebelah. Adil juga bermakna jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan sederhana. Al-Maraghi mendefinisikan adil sebagai menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif, manakala M.Quraish Shihab pula mendefinisikan adil sebagai pelakuan yang berpihak kepada yang benar.

Antara contoh lafaz lain yang Allah SWT gunakan dalam Al-Quran untuk merujuk kepada adil ialah al-qist (القسط) dan al-mizan (الميزان). M.Quraish Shihab menyatakan bahawa sekurang-kurangnya ada empat pengertian adil yang digunakan oleh ilmuwan Islam iaitu adil yang bermaksud sama, adil yang bermaksud seimbang, adil terhadap hak-hak individu dan akhirnya adil kepada Allah SWT (dengan menjaga hak-hak Allah).

Muhammad Abduh pula mengaitkan ayat ke-58 Surah An-Nisaa’ diatas dengan kekuasaan politik (pemerintahan). Keadilan pada ayat tersebut juga meliputi sikap dan perlakuan seseorang dalam menjatuhkan hukuman untuk tidak menyebelahi mana-mana pihak sebaliknya menghakimi dengan adil.

Kesimpulannya, adil didefinisikan mengikut keadaan yang tertentu antaranya meletakkan sesuatu pada tempatnya, saksama dalam menjatuhkan hukum, mengukur atau menimbang dengan tepat dalam jual beli, tidak cenderung kepada sesuatu pihak dalam mengadili, melakukan segala suruhan Allah SWT dan meninggalkan segala laranganya dan lain-lain.

KONSEP ADIL DALAM KEPIMPINAN

Islam menganjurkan supaya manusia mencorakkan cara hidup sama ada dari perspektif sosio-ekonomi, bermasyarakat ataupun bernegara mengikut konsep tauhid. Konsep tauhid ini menganjurkan manusia mengarahkan cara hidup kepada konsep keadilan. Allah SWT menyeru semua manusia supaya berlaku adil dalam semua hal kerana matlamat objektif syariat itu sendiri ialah untuk merealisasikan konsep keadilan. Keadilan juga menjadi bukti kemampuan sesebuah kepimpinan kerana tanpa keadilan, masyarakat dan pemimpin akan hilang nilai-nilai kemanusiaan sesama insan. Maka, tanpa konsep keadilan dalam kepimpinan, negara tidak mampu melahirkan masyarakat yang dipanggil insan kamil (ideal mani) yang hidup dengan nilai-nilai yang murni.

Allah SWT berfirman dalam ayat lainnya yang bermaksud,

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa…” (Al-Maaidah 5:8)

Ayat ini menjelaskan bahawa keadilan hendaklah tidak memihak ke arah mana-mana kaum yang cenderung kita sukai, ataupun faktor-faktor lain yang mempunyai kencederungan peribadi seperti status sosial, kelas, bangsa, fahaman politik ataupun agama yang menjadi anutan sesebuah kaum. Pemimpin seharusnya adil dalam memberi hak-hak tertentu kepada rakyat sebagai contoh hak pendidikan, hak bersuara, hak kebebasan beragama dan sebagainya. Ini kerana Islam itu sendiri bersifat adil dan tidak bersifat berat sebelah.

Konsep adil dalam Islam membawa konsep saksama dan bukanlah kesamarataan. Kesamarataan tidak semestinya menjamin keadilan. Sebagai contoh mudah, Allah SWT telah menggariskan lapan asnaf zakat iaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba (riqab), orang yang berhutang (gharimin), orang yang berjuang untuk mencari keredaan Allah (fi sabilillah) dan orang yang bermusafir (ibnu sabil), tetapi zakat tidak diberikan kepada semua pihak. Jika adil itu membawa maksud sama rata, zakat diberikan kepada semua pihak walaupun mereka tidak memerlukannya. Inilah yang dimaksudkan dengan saksama iaitu adil dalam pelaksanaan. Pemimpin semestinya bijaksana dalam melaksanakan konsep adil supaya keputusan yang dibuat tidak membawa kepada kemusnahan pada masa depan rakyat dan negara sebaliknya membawa kepada kestabilan ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara.

KE ARAH MENJADI PEMIMPIN YANG ADIL

Beberapa perkara perlu diberi penekanan oleh seseorang pemimpin ke arah merealisasikan konsep keadilan dalam pemerintahan antaranya ialah tidak membezakan atau mendiskriminasikan rakyat dari segi bangsa, agama, strata sosial dan juga ideologi politik. Semua rakyat harus menerima hak-hak yang sama secara adil daripada pemerintah. Pemimpin seharusnya memberikan layanan dan peluang yang saksama kepada semua rakyat tanpa ada perbezaan atau pengelasan kepada kelompok-kelompok tertentu. Seseorang rakyat tidak boleh dinafikan haknya sebagai rakyat hanyalah kerana beberapa perbezaan yang dimilikinya.

Berlaku adil juga boleh dilihat melalui pelaksanaan hukuman dengan adil kepada semua rakyat tanpa pengaruh peribadi ataupun kekeluargaan. Begitu juga jika dilihat dalam hal pendapatan dan kekayaan negara. Sebagai pemimpin yang adil seharusnya bersifat adil dalam mengurus perbelanjaan negara dengan cara tidak membolot harta dan kekayaan negara untuk hal-hal peribadi. Sebaliknya, menggunakan dan memanfaatkan kekayaan dan pendapatan negara untuk rakyat secara baik dan efisien. Pemimpin juga memjadi pengurus kepada pendapatan negara supaya berlaku pengagihan pendapatan dan kekayaan negara secara adil.

Selain itu, pemimpin juga bertanggungjawab mengawal harga barangan keperluan asas supaya tidak menindas dan menzalimi rakyat. Pemimpin seharusnya menjaga kebajikan rakyat supaya rakyat tidak terbeban dengan kos barangan keperluan asas yang diluar kemampuan mereka. Tidak berlaku zalim adalah perbuatan yang menunjukkan sifat adil. Pemimpin juga boleh membantu rakyat dengan memberikan bantuan kepada yang berhak. Hal ini dapat membantu rakyat yang tidak berkemampuan bagi mendapatkan keperluan asas mereka untuk terus hidup dan khususnya kepada Muslim untuk terus beribadah kepada Allah SWT.

Secara keseluruhannya, berlaku adil adalah manifestasi sifat amanah yang ada pada diri seseorang manusia dalam menjaga haknya sesama manusia. Konsep adil juga dapat menjaga hubungan kita dengan Allah SWT kerana Allah SWT tidak suka kepada mereka yang berbuat kezaliman di atas muka bumi ini (Ali-Imran 3:57). Apabila seseorang itu sedar akan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah SWT supaya berlaku adil kepada semua makhluk, secara tidak langsung dia juga telah manjaga hubungannya dengan Allah SWT dan makhluk-Nya.

PENUTUP

Maksud sebuah kalam,

“Dunia kekal (maju) bersama dengan keadilan walaupun negara tersebut negara kafir, namun dunia tidak akan kekal (tidak maju) bersama kezaliman walaupun negara tersebut negara Islam”


Bagaimana sesebuah negara itu mampu mencapai kemajuan jika pemerintahnya bersikap mementingkan diri sendiri tanpa menyedari tanggungjawabnya terhadap rakyat dan negara? Jadi, pelaksanaan konsep adil ini bukan sahaja penting supaya tidak berlaku pergaduhan di dalam sesebuah negara, bahkan, membantu sesebuah negara itu mencapai kemakmuran dan kemajuan, kestabilan dari sudut ekonomi, politik dan sosialnya. Konsep keadilan juga menjamin kehidupan rakyat yang lebih baik dengan tiadanya mereka yang menindas dan ditindas. Apabila sesebuah negara itu maju, makmur, stabil dan kehidupan rakyatnya tenang dan aman, maka akan terbinalah sebuah negara yang disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran iaitu negara yang dipanggil Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur (negara yang baik dan mendapat keampunan daripada Allah SWT). Sebuah negara yang bukan sahaja maju serta makmur dari sudut fizikalnya bahkan dijamin akan menerima keampunan serta keredaan Allah SWT dan negara seperti inilah yang menjadi idaman semua umat Islam.

Tuesday, October 22, 2013

Target

I ever had many times considering to apply an exclusive job with high payment, having a dream car, having a house so I could stay with my beloved family, can do whatever I want as long as it is not against Islam. Yeah, that's my aim!

Until suddenly, I don't know how suddenly I started to think more than having those things. I start to think about I should contribute something to the Ummah. I have to be somebody that can give benefits to other people out there.

And now I somewhat realise that I don't need much more. Yeah, I can deny the importance of having money because money is the key to access for those things as I used to say money could 'buy' education. But, the highest feeling of satisfaction is when you can share your knowledge with other people.

خير الناس أنفعهم للنلس

Sunday, March 17, 2013

Problem is a bounty!

I'm not so sure, if I'm not mistaken, I learnt the poem 'the Road Not Taken' when I was in form 4, 8 years back then in my English class, in session of 'short story and poem' . Generally, the poem is trying to tell us about making choices of ourselves.

Ok then, that's about making choice. But now, I'm gonna talk about the choice you've made. When we feel very terrible upon the choices you had chosen.

This is what I feel:

I'm the one who made the choice,
I'm not gonna give up,
Even on the way through I fell,
That not a reason for me to shift he direction.

I'm the one who chose this way,
Even the hardship I faced throughout the ways,
Even I stumbled on the way forward,
That's not a reason for me to turn back.

People say, failing doesn't mean you failed for the whole life, but, you just not yet succeed.
People say, again, fail to plan is plan to fail.
Again, a famous man says, “But until a person can say deeply and honestly, "I am what I am today because of the choices I made yesterday," that person cannot say, "I choose otherwise.” 
― Stephen R. Covey

p/s: yes, whatever choices you going to make, please ask Allah (istikarah). Then, tawakal. Inshaa Allah, good things await.


Allah says, "with every difficulty, there is a relief" and again, "verily, with every difficulty there is relief".


~Curious is trying to work hard :)


Monday, March 4, 2013

Politik........kotor?

Aku ini siswa sarjana Ekonomi Politik,
Belajar aku bidang Politik,
Hari-hari hadap bahan dan buku politik,
Tapi aku pening kepala dengan politik.

Aku ini suka politik,
Sarapan pagi berita politik,
Makan tengah hari, makan malam berita politik,
Tapi aku pening kepala dengan politik.


Masa mula-mula aku buat keputusan memilih melanjutkan pelajaran peringkat sarjana dalam bidang ekonomi politik dulu, atas dasar aku memang suka politik, tapi politik masa belajar dalam kelas lain, politik realiti (Malaysia) lain. Semua ni buat aku pening. Politik itu bukan suatu yang kotor, manusia kotor palit benda kotor pada politik yang tak kotor buat politik jadi kotor!

Manusia, sudah-sudah lah main kotor, apa kau tak jijik dengan kotor, sebab kotor itu kotor, kotor bagi banyak penyakit, kotor bagi banyak masalah, kotor memang kotor!

Manusia, tak payah lah kau tuduh orang itu kotor kalau kau pun tak berhenti main kotor, kau tak sedar pula kau main kotor, sampaikan kau tambahkan kotor pada diri kau yang sudah sedia kotor!

P/s: Politik perlu ikut Islam, ada akhlak, ada etika, ada adab, ada tatatertib. Ikut Islam tiada politik kotor. :DSaturday, March 2, 2013

Are you okay?

I admit that when it comes to responsibilities, we don't need people to remind us, we will do the things ourselves.

When I write this entry, I'm thinking about my friend. Not so sure where she is now. She is (until now) one of my best friend when I was in secondary school. She is an orphan. In my whole life, I could remember that I did a mistake when I was in Form 1 to her. Big mistake which I really hope she will forgive me. That was not a big mistake for her, yet also a wrongdoing (dosa). As Prophet says we have to preserve the right to the orphan.

When I left secondary school and entered UIA almost 2 years, I met her via facebook. Seriously, I was so excited. From that meeting, I knew her mother has passed away. And she live with her brother. She furthered her studies in Diploma in IT. She was an outstanding student. Yet, she doesn't have chances to take degree. Alhamdulillah, Allah is the Best planner, she got job. But, now, I mean today, I didn't get any news from her. I wonder how's her situation right now. I always tell her, do contact me if anything happen or if she needs any help. I sent her few messages, but even today I didn't get any reply even once. 

Secara jujurnya, aku mengaku, aku memang risaukan dia. Aku rasa kalau sesuatu terjadi pada dia, aku tak akan dapat sebarang pesanan dari family dia sebab aku memang yakin family dia tak kenal aku. Dan sebenarnya, aku memang rasa bertanggungjawab sebagai kawan untuk buat dia senang walaupun keadaan menguji dia sedimikan rupa. Aku pernah terfikir, if aku ada duit yang banyak memang aku akan sponsor dia sambung degree. Dan bawak balik dia ke Kedah (sebab dia selalu cakap dia rindu Kedah). Kadang-kadang ujian macam ni buat kita sedar, kita bukan sorang-sorang duduk atas muka bumi ni, masih ada orang lain yang kta perlu fikir dan jaga haknya. Aku risau dan aku memang rasa bertanggungjawab kepada kawan aku ini. Ada beberapa kawan aku yang selalu cakap aku selalu sangat stress dengan masalah orang lain, entahla mana datang wording stress dalam hal macam ni, bukankah "when you do something good to other people make you feel better"?

P/s: Kawan, aku memang harap hang okay, tolong reply sms aku, atau post something di wall fb aku, atau PM aku di fb. Kalau ada masalah bagitau aku. This is what a friend for kan?? Aku sayang hang kerana Allah. :D

Tuesday, February 26, 2013

Oh My English.

When I finished the SPM almost 7 years ago, I took English class as a preparation (if) I will be selected to enter IIUM. Having said, if you being force by something else, by hook or by crook, you've to do, you should do, sometime you will do better than what you've expected. Yes, that's true, in the class, no one allowed to speak other languages except English. We had mock acting, dialogue, story telling etceteras. No text allowed, impromptu!  Students were given 2-3 minutes just to draft a skeleton on what they are going to present. Seriously, I did damned good acting. Haha. I mean quite good. Sometime, I wondered, why everything out from my mouth quite fluent (baca: lancar...no aaaa....aaaaa.....aaaaa...hehe). I'm not saying my english is good, but yeah, better than before taking the class. After all, I guessing that because of the confidence.

Okay, after that, I entered CFS IIUM. Same thing, no one allowed to speak Malay with lecturers. English ONLY. Sometime, I wrongly spoke (unintended) Malay. What I got is, "Sorry, what did you say just now?", "Sorry, I didnt get you", "Sorry, no Malay language", "Sorry, English please, this is UIA" and many more. So, with that treatment, I could feel my English quite improve from time to time.

Finish CFS. I entered Gombak, IIUM Main Campus. English is not really compulsory, I mean we can still speak in Malay with some lecturers, except Foreign students and lecturers and some Malay lecturers. Anyway, what I'm going to say is Malay language now could still being used. I could say that time, my English dropped! This is because when we are talking about language, it's something you should practice oftentimes, daily, because vocabulary couldnt be retrieve on the dot. You should always use the vocab, that's how you can get used with the vocab when you speak to other people. English only as our main language in class. I'm also not saying this all lecturers' false, UIA mistake, big NO! I'm saying, I shouldnt stop speaking English then, even some lecturers talk to me using Malay language. My mistake!

And now, when I'm taking masters, Malay is used in class. My English, started to become worse, I think. What I'm now doing in order to improve my English is by reading, reading, reading! And sometime, talk to friends, FB writing, talk to myself, write on a piece of paper and paste on room's wall, and so on. All I did just to help myself in improving my English.

Why I have to be good in English? Long time ago, I learnt Arabic, I'm not continuously using Arabic, so, now no more Arabic in myself right now, I just can understand  a little bit when people talking. So, after hard work I'd put during studying Arabic, everything fade away. And now I won't let it comes same thing for my English. Despite, I'm now still in process of learning Arabic, again!

Anyway, this is one of my endeavor, writing a blog post in English. At very beginning, I admit, this post has grammatical errors, wrong sentence structure, wrong usage of vocabulary and some other mistakes. As stated at the first place, this is just a first-step to improve my English.

Oh, YOU Allah, from YOU I seek aids and helps. May Allah ease my way. Inshaa Allah. Ameen.Monday, February 18, 2013

Mereka Ada Di Jalan Lyrics - Iwan FalsPukul tiga sore hari dijalan yang belum jadi 

Aku melihat anak-anak kecil telanjang dada 

Telanjang kaki asyik mengejar bola
Kuhampiri kudekati lalu duduk ditanah
Yang lebih tinggi
Agar lebih jelas lihat dan rasakan
Semangat mereka keringat mereka
Dalam memenangkan permainan
Ramang kecil Kadir kecil
Menggiring bola dijalanan
Ruly kecil Riky kecil
Lika-liku jebolkan gawang
Tiang gawang puing-puing
Sisa bangunan yang tergusur
Tanah lapang hanya tinggal cerita
Yang nampak mata hanya para pembual saja
Anak kota tak mampu beli sepatu
Anak kota tak punya tanah lapang
Sepak bola menjadi barang yang mahal
Milik mereka yang punya uang saja
Dan sementara kita disini
Di jalan ini
Bola kaki dari plastik
Ditendang mampir ke langit
Pecahlah sudah kaca jendela hati
Sebab terkena bola tentu bukan salah mereka
Rony kecil Hery kecil
Gaya samba sodorkan bola
Nobon kecil Juki kecil
Jegal lawan amankan gawang
Cipto kecil Iswadi kecil
Tak tik tik tak terinjak paku
Yudo kecil Paslah kecil
Terkam bola jatuh menangis 

-Copy paste-

Sunday, February 17, 2013

Tiada yang mudah melainkan Engkau mudahkan Ya Allah...

Hari ini bermulalah semester baru bagi pengajian masters aku. Kelas pertama dan memang hanya ada satu subjek sahaja yang diambil untuk semester ini, iaitu Ekonomi Politik Islam tadi bermula jam 10 pagi hingga 1 tengah hari.

Semester ini bakal membentangkan kertas kerja di Medan pada bulan April.

Semester ini perlu siapkan chapter 1,2,3, dan mungkin 4 dissertation.

Malam ini kawan baik aku akan fly  ke Australia dan entah bila lagi akan berjumpa.

Ya Allah, mudahkan semuanya bagi aku.

Allahumma yassir.